NYHETER OG BFSN I HORECA MAGASINET


 

 

Krisepakker: Tiltak for bedrifter

Krisepakker: Tiltak for bedrifter

Det er en rekke pakker som løpende er lansert fra norske myndigheter og det er sannsynlig at flere tiltak kommer i tiden fremover. Tiltakspakkene er fordelt i flere grupper: Kredittilgang, Skatter og avgifter, Lønn, Permittering og sykemelding og Arbeidstid. Her har vi laget en oversikt og linker til informasjon om tiltakspakkene. 

Kompensasjonsordning ved tapt inntekt

 • Tilbys alle skattepliktige registrerte foretak i Norge. Ordningen gjelder ikke foretak uten ansatte (med unntak av ENK), selskap uten aktivitet og selskap under konkursbehandling.
 • Bedrifter kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av Covid-19-utbruddet.

Er foretaket ditt pålagt å stenge av staten, kan du søke om tilskudd nå.

Andre foretak med vesentlig omsetningsfall som følge av koronasituasjonen kan søke fra 20. april.

Her finner du kompensasjonsordningen for næringslivet og søknadsportal.  

Tiltak for likviditetsutfordringer og finansiering på lengre sikt

 • Halvparten av tiltakspakken på rundt fem milliarder kroner skal gå til å styrke tilskudd til gründere og vekstbedrifter.
 • Tiltaket skal både dekke likviditetsutfordringer og finansiering på lengre sikt.

Les mer her

Garantilån

 • Tilbys alle bedrifter.
 • Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye lån på inntil 50 millioner kroner per bedrift, og med maksimalt tre års løpetid.

Les mer om ordningen her

Innovasjon Norge innfører tiltak for tilskudd, lån og garantier

 • Tiltaket tilbys SMB, altså bedrifter med under 250 ansatte.
 • Innovasjon Norge setter ned renten på lavrisikolån og risikolån, samt tilbyr avdragsutsettelse for å hjelpe små og mellomstore bedrifter med tilgang på kapital og likviditet.
 • De justerer også en rekke av sine andre tilbud når det gjelder tilskudd, lån og garantier.

Les mer om ordningen her 


 

Skatt og avgift

 

Arbeidsgiveravgiften vil bli midlertidig redusert og innbetaling utsettes

Regjeringen har foreslått midlertidig kutt i arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng for mai og juni. Soner med 0-sats (Nord-Troms og Finnmark) vil få en samlet kompensasjon på 250 millioner.  Det konkrete forslaget vil komme 12. mai (revidert nasjonalbudsjett, RNB). Innbetaling av terminen for arbeidsgiveravgift som forfaller 15. mai utsettes til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønnsdelen av finansskatten. Det påløper ingen renter som følge av utsettelsen. 

Utsatt formuesskatt

 • Gjelder eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020.
 • Innbetaling av formuesskatt på virksomhetsformue (arbeidende kapital) kan utsettes når den forfaller til betaling i 2021.
 • Eiere som kan sannsynliggjøre at bedriften vil gå med underskudd, vil kunne få redusert sin forskuddsskatt – som inkluderer formuesskatten – i 2020.

Redusert lav merverdiavgiftssats

Den lave satsen i merverdiavgiften reduseres videre fra 8 til 6 prosent fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020 for bransjer som bl.a. reiseliv og deler av idretten. Disse næringene har i utgangspunktet en merverdiavgiftssats på 12 prosent. 

Merverdiavgift (MVA/moms) utsettes

Innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020 utsettes til 10. juni 2020. Det påløper ingen renter. MVA-meldingen skal leveres 14. april som normalt.

Forskuddsskatt for selskaper utsettes

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper, inkludert overskuddsandelen av finansskatt, andre termin 15. april utsettes til 1. september. Gjelder ikke for foretak som er naturressursskatt- og grunnrenteskattepliktige.

Forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende utsettes

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende og andre personlige skattytere utsettes. Forfall blir i 2020: 1. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Tilbakeføring av underskudd i bedriften

Bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet, begrenset opp til kr. 30 mill., mot beskattet overskudd fra 2018 og 2019.

Tvangsmulkt stanses

Skatteetaten har midlertidig stanset ileggelse av tvangsmulkt ved for sen levering av a-meldinger, mva-meldinger og skattemeldinger.

Særavgifter utsettes

Innbetalingen av veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje, CO2- avgift på mineralske produkter, svovelavgift, avgift på alkohol, avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på drikkevareemballasje utsettes til juni 2020. 

Utsatt frist for skattemelding

Fristen for å levere skattemelding for formues- og inntektsskatt for næringsdrivende og selskaper utsettes fra 31. mai til 31. august.

 

Les mer om tiltakspakker her 

Covid-19 Krisepakke